Liên Lạc

Để có thể liên lạc với Kiên cả nhà có thể gọi đến

Tel: 0888891399

Email: titmitfamily@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/titmitnuoidaycon3goc